Faberlic czech logo

Reklamace a vrácení zboží

Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) prodávajícího Petra Rédová Fajmonová, Bělohorská 145, Brno 636 00, IČO: 73779083.

Zpracování objednávek věnujeme maximální potřebnou péči a důsledně kontrolujeme celý proces. I přes naši snahu může dojít k tomu, že nebudete oprávněně zcela spokojen s vyřízením objednávky. Pro tyto případy platí tento Reklamační řád. V případě dodání zboží s vadami, které nebyly zjevné při převzetí zboží, máte jako zákazník nárok uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, lhůta viz text dále, a to výhradně u Faberlic Petra Redová Fajmonova , Bělohorská 145, Brno 63600 Ičo :73779083

 

Praktická část

Reklamaci je možné zaslat poštou na adresu sídla prodejce. K vyřízení reklamace budeme potřebovat doklad prokazující, že jste zboží zakoupili v Eshopu Faberlic Brno  (postačí i číslo objednávky nebo číslo účtenky).

Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup:

 

A. Zaslání výrobku na naši adresu – vyplnění online reklamačního formuláře.

NEJSNAŽŠÍ A NEJRYCHLEJŠÍ ZPŮSOB!

  1. Vyplňte reklamační formulář – je to nejrychlejší způsob, jak nám o reklamovaném zboží můžete dát vědět. Do emailu Vám obratem přijde potvrzení o založení reklamace včetně reklamačního čísla.
  2. Zabalte reklamované zboží a nezapomeňte označit balík přiděleným reklamačním číslem. V tomto případě nemusíte nic tisknout a do balíku přikládat opis účtenky nebo objednávky, je totiž již součástí online formuláře.
  3. Zašlete balík na naší adresu:

             Reklamační oddělení – Eshop
             č.reklamace (v případě vyplnění rekl. formuláře online)
            Petra Redova

            Bělohorská 145  Brno 63600
            Upozorňujeme, nezasílejte  reklamované zboží na dobírku.

O průběhu reklamace budete průběžně informování emailem, případně se s Vámi spojíme telefonicky.
 

B. Zaslání výrobku na naši adresu – vyplnění klasického papírového reklamačního protokolu.

Formální část

I. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady., pokud je zboží dodáno v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.  Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li odstranit vadu bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.  Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. používá.
 

II. Reklamace v případě záručních vad

Práva z vadného plnění se od 1.1.2014 řídí novým občanským zákoníkem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., a to především § 2165 an.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určeného v objednávce. Prodávající neodpovídá za vady věcí, které se rychle kazí nebo za vady věcí použitých, je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu byla sjednána sleva z kupní ceny, vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci (uplynutím životnosti), je-li vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním.

U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady dle výše uvedené lhůty, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady vzniklé v době 24 měsíců od převzetí. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel za předpokladu, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci bez vady nebo dodání chybějícího zboží, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Právo na dodání nové věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost (veškeré vlivy, které se samotnou věcí nesouvisejí, přicházejí z vnějšího prostředí a s funkcí věci nemají žádnou souvislost. Spadají sem tak nahodilé události, jako je vyšší moc, chování třetích osob a chování kupujícího).

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Zejména pokud vada vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží, či poškozením v důsledku vyšší moci.

 

III. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

V případě uznané reklamace a vrácení peněz na účet či na kartu zákazníka, budou peníze na kartu či účet zákazníka vráceny do 7 pracovních dnů od schválení způsobu řešení reklamace.

Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu vyřízení reklamace nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího

 

IV. Urgence nedodaných zakázek

Faberlic Czech Brno  je nutno sdělit tyto údaje o zakázce:

  • číslo zakázky obdržené v potvrzení prodávajícího
  • druh a množství objednaného zboží
  • datum odeslání objednávky Zákazníkem.

 

V. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.5.2018

Příloha - Reklamační formulář

Platební metody Faberlic

Petra Rédová Fajmonová, Černovická 33/2b, Brno 61700
IČO 73779083 | Tel.: 721904704

Adalo Solutions s.r.o. © 2019 - 2022 | Všechna práva vyhrazena
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram